RBWARE.TXT
                                 6 Jan '89
Hard- en software beschrijving van het RULBUS-systeem

 Alvorens de hard- en software te gebruiken verdient het aanbeveling deze 
beschrijving te lezen om zo een algemeen beeld van de gekozen opzet te 
verkrijgen. Allereerst komt de hardware aan de orde, daarna vindt u een 
beschrijving van de software zoals die voor de IBM PC gerealiseerd is.
 Daarna kunt u dan de uitgebreide specifieke beschrijvingen bekijken in de 
RULBUS-documentatie en, voor de software, in de listings.


De hardware.

 Het RULBUS-systeem is speciaal ontwikkeld om onderdeel uit te maken van 
geautomatiseerde meet en regel- en test-opstellingen.
Afhankelijk van de toepassing besturen wij het RULBUS-rack vanuit een IBM 
PC, of wordt er een zogenaamde KLUS2 computer-kaart ingezet zodat het rack 
zelfstandig of samen met de PC kan werken.

 De kaarten zijn geplaatst in metalen cassettes, die in het meegeleverde 
19-inch rack geschoven kunnen worden. Dit rack maakt het mogelijk om de 
kaarten, al dan niet in de cassettes geplaatst, te testen en te analiseren. 
Achterin de kast is de voeding ondergebracht, deze voorziet de kast van de 
benodigde spanningen (+5V en +/- 15V), via de RULBUS-flatcable.
 Op de achterkant van de kast zijn twee RULBUS-connectors te vinden. Deze 
zijn bedoeld voor de externe aansluiting van de RULBUS. Een is voor de 
verbinding met de IBM-PC (of een andere computer met RULBUS-aansluiting), 
de andere kan gebruikt worden voor het (extern) aansluiten van een losse 
kaart, dan wel een complete kast. Bij deze connectors ziet u op het 
aansluitplaatje, of de voedingsspanningen al dan niet op de betreffende 
connector aangesloten zijn. De aansluitkabel naar de IBM-PC moet vrij zijn 
van de voedingsspanning uit het rack; wilt u eventueel een losse kaart of 
cassette buiten de kast testen, dan dient u de connector te gebruiken 
waarop de spanningen wel zijn aangesloten. Hiermee wordt voorkomen, dat u 
direct een voeding nodig heeft, als u even een kastje "los" wilt testen. 
Hoewel dit voor de RULBUS niet essentieel is, vormt de gekozen opzet een 
mooie busstructuur: de kabel loopt van de IBM-RULBUS-kaart naar de kast 
toe, daarna door de kast en kan tenslotte aan de andere zijde eventueel 
verlengd worden. Zo treden dus geen splitsingen op.
 De RULBUS-flatcable van de I/O-kast moet verbonden worden met de IBM-
RULBUS-converterkaart. Deze kaart moet dan (uiteraard) in een vrij slot in 
de IBM-PC gestoken worden.
De software.

De taal C.

 Voor het schrijven van de van driver-software en de testprogramma's van 
RULBUS-kaarten is de computertaal C gekozen. Een van de grote voordelen van 
C is de strakke taaldefinitie (B.W. Kernighan & D.M. Ritchie, The C 
programming Language). Goede implementeerbaarheid, efficientie, het grote 
assortiment aan operatoren zijn bij C belangrijker dan de 'veiligheid' van 
de taal. Evenals assembler laat C de programmeur een grote vrijheid bij het 
realiseren van de programma's, doch het biedt daarnaast de voordelen van 
een krachtige, gestructureerde hogere orde taal. De simpele wijze van type-
conversie maakt C erg geschikt voor programma's, die direct met de hardware 
communiceren. Deze eigenschappen maken het dan ook tot een snelle taal, wat 
voor I/O doeleinden natuurlijk een groot voordeel is. Op dit moment zijn 
reeds vele C-compilers, al of niet als cross-compiler, beschikbaar voor een 
diversiteit aan processoren. Dit maakt, samen met de reeds genoemde strakke 
taaldefinitie, dat ook de overdraagbaarheid van C gewaarborgd is.
 Voor de IBM PC's gebruiken wij de Turbo-C compiler. Voor de KLUS2 
computerkaart gebruiken wij de TDD 6809 C cross-compiler.


De software-structuur.

 De opzet van de software is zo gemaakt, dat op ieder niveau een optimale
werkomgeving gecreeerd kan worden.
 We onderscheiden de volgende niveau's:

A) De gebruiker
                Deze  heeft in principe,  behoudens het 
                gebruik ervan, niets met de software te 
                maken. Zijn enige zorg is het optimaal 
                "samenstellen"  van zijn  eigen  RULBUS-
                systeem, dus: welke kaarten heb ik nodig 
                voor het realiseren van de opdracht, hoeveel 
                exemplaren heb ik van iedere kaart nodig, 
                en, gezien de huidige opzet, welke RULBUS-
                adressen gebruik ik daarvoor.
                 Het enige dat de gebruiker hiervoor moet 
                doen is het invoeren van een lijstje in de 
                computer.

B) De applicatie-programmeur 
                Voor het schrijven van applicatie-software 
                zijn device-drivers aanwezig. Deze drivers 
                verzorgen de communicatie met de hardware. 
                Mocht er een fout-conditie optreden, dan 
                wordt dit doorgegeven, zodat de applicatie-
                programmeur  hieruit  zijn  (mogelijke) 
                consequenties kan trekken. Ter illustratie 
                hiervan wordt verwezen naar de diverse test-
                of demonstratie programma's.
                Ook is het uiteraard mogelijk om de fout-
                meldingen  te laten verzorgen door  een 
                algemene error-routine.
C) De systeem-programmeur 
                Ook voor de systeem-programmeur zijn de 
                drivers  uiteraard  geschikt,  doch  in 
                voorkomende gevallen kan hij de routines 
                wijzigen of nieuwe toevoegen. Hierbij kan 
                bv. gedacht worden aan gevallen, waarbij de 
                snelheid zo ver verhoogd moet worden, dat er 
                minder  tests  in  de  drivers  gedaan 
                mogen(kunnen) worden.

Hieronder wordt ieder niveau wat uitgebreider besproken:

De gebruiker.

 In het algemene geval zal de gebruiker zelf geen software schrijven, maar 
alleen gebruik maken van kant-en-klare pakketten of van een menu-gestuurd 
systeem.
 Zijn enige interesse is om een zo optimaal mogelijk systeem op te bouwen 
met kaarten uit het RULBUS-assortiment. Deze keuze kan voor een bepaalde 
toepassing bestaan uit bijvoorbeeld enige ADC-kaarten, een DAC-kaart en een 
paar serie-communicatie kaarten.
 Na deze keuze is het enige dat de gebruiker moet doen het samenstellen 
van een kleine file, dat zijn systeem "beschrijft". Dit file kan gecreeerd 
worden met een normale text-editor.
 De beschrijving van het systeem moet in het file "RULBUS.SYS" worden 
gezet. Dit kan gebeuren op de volgende manier:

 rulbus  0x200     ; Commentaar, hier: Dit is het Basis-poortadres 
             ; van de RULBUS-kaart in de IBM-PC
;
 adc 0  0x20     ; ADC kaart 0, op RULBUS-adres 20(hex)
 adc 1  0x10     ; idem, doch deze kaart zit op adres 10H
 dac 2  0x60     ; DAC kaart 2, op RULBUS-adres 60H
  etc, etc.

 De installatie van deze waarden gebeurt automatisch bij het starten van 
het hoofdprogramma. De hiervoor benodigde functie "rb_ini()" is hiertoe 
opgenomen in de RULBUS-bibliotheek "RULBUS.LIB".
 Mocht de gebruiker eventueel fouten hebben gemaakt in het lijstje, dan 
zal dit gemeld worden door "rb_ini()".
 Als voorbeeld is het programma "TESTINI.C" opgenomen. Dit programma 
initialiseerd het systeem eerst met "rb_ini()" en maakt daarna op het 
scherm zichtbaar, hoe op dat moment het RULBUS-systeem is samengesteld.
De_applicatie-programmeur.

 Hierbij moet gedacht worden aan een programmeur, die algemene, grote 
programma's schrijft, in principe voor de hierboven genoemde gebruiker.
 De applicatie-programmeur heeft device-drivers ter beschikking. Dit zijn 
de routines die de programmeur in staat stellen om met de hardware te 
communiceren zonder deze direct te kennen of aan te roepen. De hele 
vertaling van de aanroepgegevens, de wachtloops, het detecteren van error-
condities en het terugmelden hiervan, dit alles geschiedt met behulp van de 
drivers. De programmeur is dan ook van deze taak verlost, want hij heeft 
alleen te maken met functie-aanroepen.
 In het onderhavige geval heeft de applicatie-programmeur de beschikking 
over de volgende driver-routines:

   ADC.C voor de ADC-kaart
   DAC.C voor de DAC-kaart
   SER.C voor de seriele communicatie-kaart
   PAR.C voor de parallel-kaart

 Dit zijn de sources van de driver-routines. De drivers zelf zijn, evenals 
de rb_ini()-functie, opgenomen in de bibliotheek "RULBUS.LIB". De drivers 
kunnen eenvoudig worden aangeroepen. Mocht er een error-conditie ontstaan 
(zijn), dat wordt dit doorgegeven aan het aanroepende programma. Zie ook 
het onderdeel over de fout-afhandeling.

 Naast deze .LIB-functions, is er ook nog een header-file die 
nodig is om de RULBUS goed te gebruiken. Dit is:

 RULBUS.H  :  een header die via een "#include" in ieder programma moet 
        worden opgenomen dat de RULBUS gebruikt. Hierin worden de 
        maxima van het betreffende RULBUS-systeem beschreven, dus 
        hoeveel ADC's er maximaal in een RULBUS-systeem voor mogen 
        komen, hoeveel DAC's, etc..  Verder worden hierin de 
        symbolische namen voor de fout-condities gedefinieerd en de 
        structures en de prototypes van de device-drivers bekend 
        gemaakt.
De_systeem-programmeur.

         Ook de systeem-programmeur kan in eerste instantie gebruik 
         maken van de RULBUS device-drivers. Daarnaast kan hij de 
         drivers veranderen, bijvoorbeeld om de snelheid op te 
         voeren door minder error-checking toe te passen. Ook kan 
         hij nieuwe drivers toevoegen. Deze kunnen dan daarna weer 
         opgenomen worden in de bibliotheek "RULBUS.LIB".

 Om het gebruik van de RULBUS-kaarten, samen met de drivers en de error-
routines te verduidelijken zijn enige demonstratie- of testprogramma's 
gemaakt.
 Dit zijn:        ADCTEST.C
             DACTEST.C
             SERTEST.C
             PARTEST.C
 
 Bij het doorlezen van deze testprogramma's zult u functies tegenkomen, 
die nog niet behandeld zijn. Dit zijn functies uit de library "IOLIB.LIB". 
De routines in deze bibliotheek zijn speciaal bedoeld voor interactieve 
input-output via het scherm en het toetsenbord. Door deze routines te 
gebruiken wordt de overdraagbaarheid nog beter (door voor andere computers 
een eigen IOLIB te creeeren), terwijl tevens de programmeur de beschikking 
krijgt over intelligente scherm- en keyboardroutines.
 Zo zijn in de IOLIB.LIB onder andere opgenomen:

     header("Demo header");   Het aanroepen van deze functie maakt 
                   het scherm schoon, schrijft op de 
                   tweede regel van boven, gecentreerd, 
                   de opgegeven tekst en trekt er daarna 
                   een kader omheen.

     say(row,column,"anything"); deze functie zet de cursor op de regel 
                   "row",  kolom  nummer "column"  en 
                   schrijft daar dan de tekst "anything".

 Voor een uitgebreide opsomming van alle functies wordt verwezen naar de 
beschijving van de IOLIB bibliotheek.
Lijst van files.

 Volledigheidhalve volgt hier nog een opsomming van alle files met 
daarbij een korte verklaring van de functie of werking.

RULBUS.SYS  - (tekst-) file met de RULBUS systeem-beschrijving

RULBUS.H   - headerfile voor RULBUS programma's en RULBUS.LIB functies
        Het maximum aantal toegestane ADC's, DAC's, etc. in een 
        RULBUS-systeem kan worden opgegeven in deze header. De 
        gekozen waarden worden vastgelegd bij de compilatie van de 
        RULBUS.LIB functie rb_ini().
         Na deze (nieuwe) compilatie moet de rb_ini() functie in de 
        RULBUS.LIB worden vervangen m.b.v. de library manager. 
        Hiervoor kan de batch-file NEWLIB.BAT worden gebruikt.

RULBUS.LIB  - bibliotheek met de rb_ini(), de device drivers, etc.

NEWLIB.BAT  - batch file voor het creeren van een nieuwe RULBUS.LIB
        Dit moet worden gedaan wanneer iets wordt gewijzigd in de 
        header  files  of de driverfuncties  van  de  RULBUS 
      
        bibliotheek.
  
RULBUS.LST  - output file van de library manager. Hierin staat de inhoud
        van de RULBUS bibliotheek.

ADC.C    - device-driver voor ADC-kaart

DAC.C    - device-driver voor DAC-kaart

SER.C    - device-driver voor de seriele kaart
   
PAR.C    - device-driver voor de parallel kaart

RBINI.C   - functie om het RULBUS-software systeem te initialiseren

IOLIB.LIB  - bibliotheek met routines voor het aansturen van het scherm, 
        voor het lezen van het toetsenbord of voor het printen van 
        informatie. 
 
IOLIB.H   - Headerfile voor IOLIB en voor de programma's

TESTINI.C  - demonstratie-programma. Dit programma laat zien hoe het 
        huidige RULBUS systeem is opgebouwd. Deze informatie wordt 
        gegenereerd door rb_ini() (d.i. een RULBUS.LIB functie), 
        die  gebruik  maakt van de systeem beschrijving  uit 
        "RULBUS.SYS".

ADCTEST.C  - demonstratie-programma. Hiermee is het mogelijk om de ADC 
        te besturen/onderzoeken. Onder andere is de gewenste AD-
        kaart, het kanaal en de gain te kiezen. We kunnen ook een 
        kanaal bekijken, of alle kanalen scannen, etc.
DACTEST.C  - demonstratie-programma  voor  de  DAC-kaart.  Eenvoudig 
        programma om diverse waarden naar de DAC te sturen.
        Ook is het mogelijk om een calibratie uit te voeren of een 
        zaagtandspanning te genereren.

SERTEST.C  - demonstratie-programma voor de seriele kaart. Dit programma 
        maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze de serie-kaart in 
        te stellen. Hiertoe zijn op het scherm een aantal blokken 
        weergegeven, waarbij boven ieder blok een letter staat. 
        Door een bepaalde letter in te toetsen stappen we door het 
        (hiermee) geselecteerde menu.  Zodoende kan simpel de 
        gewenste instelling worden bereikt voor de baudrate, bits-
        per-character, etc. Met  kunt u, indien gewenst, 
        terugkeren naar het operating system.
         Het indrukken van de toets schakelt de computer met 
        de seriele-kaart in de transparent-mode. Iedere toets die 
        nu nog wordt aangeraakt wordt naar buiten gezonden met de 
        geselecteerde instelling. Evenzo worden karakters die door 
        de serie-kaart ontvangen worden zichtbaar gemaakt op het 
        scherm.
         De transparent-mode kan weer verlaten worden middels het 
        typen van Control-A (^A).

PARTEST.C  - demonstratie-programma voor de parallelkaart. Hiermee kan 
        gekozen worden welke bits men voor in- of voor output wil 
        gebruiken. Tevens kan men data naar buiten sturen of deze 
        inlezen.

INSTALL.DOC - hierin staat kort beschreven hoe de RULBUS library moet
        worden geinstalleerd in de Turbo-C omgeving.

*.EXE    - Executable files

*.OBJ    - Turbo-C object files

*.PRJ    - Turbo-C project files

*.TC     - Turbo-C configuration filesDe Error-afhandeling.

 In de RULBUS drivers worden vele mogelijke hardware- en softwarefouten 
gedetecteerd. De afhandeling van deze fouten geschiedt in het hoofd- 
programma, waarbij afhankelijk van de fout een melding op het scherm 
verschijnt, dan wel de verwerking van de gegevens op een andere manier 
geschiedt.

 De driverfuncties geven gedetecteerde fouten door aan het hoofdprogramma 
door een foutcode te retourneren. Deze foutcodes en zijn gedefinieerd in de 
headerfile RULBUS.H.

Voorbeeld:

 Stel, dat een AD-converter aangeroepen wordt en het blijkt, dat het 
ingangssignaal op het gekozen kanaal te groot is. Dit wordt dan aan het 
hoofdprogramma doorgegeven door de foutcode ADCERR_OVRF te retourneren.